fbpx

Diagnozy i szkolenia specjalistyczne

Home / Diagnozy i szkolenia specjalistyczne

Diagnoza zapotrzebowania na działanie wychowawcze i profilaktyczne z uwzględnieniem sytuacji po okresie pandemii

Prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole wymaga właściwego rozpoznania zapotrzebowania na te działania w gronie uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Ma to jeszcze większe znaczenie po okresie nauki zdalnej związanej z pandemią Covid-19. Uczniowie doświadczający trudności, kryzysów, przejawiający zachowania problemowe lub ryzykowne, potrzebuję wsparcia, które jest tym skuteczniejsze im precyzyjniej odnosi się do wiedzy o uczniach i ich środowisku.

Działania diagnostyczne są pierwszym krokiem we wspieraniu uczniów. Wpisują się w aktualne kierunki oświatowe państwa (Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 dokonano zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. (DKO-WNP.4092.50.2020.DB)).

Zapraszamy do współpracy w realizacji szkolnej diagnozy do programu i działań wychowawczo-profilaktycznych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia dowolnego etapu lub całości diagnozy i opracowywania wyników.

  • Osoby wypełniające ankiety korzystają z wygodnej i przejrzystej platformy internetowej, gdzie udzielają odpowiedzi w sposób anonimowy (każdy uczestnik posiada własne hasło dostępu).
  • Ankiety diagnostyczne to sprawdzone narzędzia zgodne z rekomendacją MEiN w wersjach dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Elementem badań jest diagnoza kondycji psychicznej uczniów w następstwie pandemii COVID-19 i nauki zdalnej z wykorzystaniem narzędzia opracowanego na bazie wiedzy klinicznej.
  • Procedura badań została zaplanowana przez specjalistów w dziedzinie psychoprofilaktyki i wychowania.
  • Szkoły otrzymują gotowe wyniki z możliwością uzyskania ich interpretacji.

Współpraca może obejmować wybrane lub wszystkie etapy z poniższych:

  • Przygotowanie i realizacja badań oraz opracowanie wyników ilościowych w formie tabelarycznej.
  • Wyodrębnienie uczniów z grup ryzyka i ilościowe porównanie grup.
  • Interpretacja wyników ilościowych w postaci zestawu wniosków i zaleceń do programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Konsultacje merytoryczne celem konstrukcji, doskonalenia lub modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego (ten obszar może też stanowić temat oddzielnego szkolenia dotyczącego opracowywania szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych).

Zapraszamy do kontaktu i uzgadniania szczegółów współpracy!

 

Pozostałe szkolenia i usługi specjalistyczne:

 

Uzdolnienia uczniów - diagnoza i rozwój 

Szkolenie dotyczy identyfikacji uzdolnień uczniów z klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych. Bazę teoretyczną stanowi koncepcja uzdolnień wielorakich Howarda Gardnera. Uczestnicy zdobywają wiedzę o specyfice uzdolnień i funkcjonowania dzieci zdolnych w środowisku szkolnym oraz praktyczne umiejętności korzystania z Testu Uzdolnień Wielorakich. W trakcie warsztatu każdy z uczestników ćwiczy korzystanie z Testu oraz interpretację profilów uzdolnień uczniów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na sprawne korzystanie z testu do identyfikowania uczniów zdolnych w środowisku szkolnym, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych 

Szkolenie zawiera podstawowe wskazania jak prowadzić ewaluację w szkole, zwłaszcza ewaluację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. W ramach szkolenia uczestnicy mają okazję dokonać formalnej oceny swojego programu, a następnie zdobywają informacje jak przeprowadzić krok po kroku jego ewaluację. W ramach poruszanych treści uczestnicy dowiedzą się czym jest ewaluacja, jakie są jej rodzaje i standardy dobrej ewaluacji. Zdobyta wiedza ma umożliwić podjęcie decyzji o zastosowaniu rodzaju ewaluacji do potrzeb danego programu, a następnie przeprowadzenie ewaluacji w szkole krok po kroku. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały do prowadzenia ewaluacji w szkole. 

Budowanie i doskonalenie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą budować lub doskonalić już obecny w szkole program wychowawczo-profilaktycznych. Poznają i poddadzą analizie kolejne kroki przygotowywania programów. Podstawą do konstrukcji programów mogą być obecnie obowiązujące w szkole materiały lub wyniki z diagnoz i corocznych ewaluacji. Uczestnicy poznają dobre praktyki i praktyczne sposoby podnoszące jakość programów i ich realizacji. 

Szkolenie nauczycieli przedmiotowych z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych 

Jednym z zadań nauczycieli jest prowadzenie, równolegle do dydaktyki, działań wychowawczych i profilaktycznych. Działania te powinny być spójne z zapisami obowiązującego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają metody i formy wprowadzania w zagadnienia nauczanych przedmiotów treści o charakterze profilaktycznym, a włączonych w podstawę programową swojego przedmiotuWypracują rozwiązania, które będą bazować na własnym warsztacie pracy a jednocześnie pozwolą na równoległą profilaktykę zachowań problemowych bez odstępowania od założonych celów lekcji. 

Szkolenie dla wychowawców klas z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych w trakcie zajęć wychowawczych 

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników praktycznych rozwiązań pozwalających na realizację w trakcie godzin wychowawczych założeń programów wychowawczo-profilaktycznych. Uczestnicy poznają te obszary zagadnień, które są szczególnie istotne w relacji wychowawca-klasa, poznają zasady przekształcania celów wychowawczo-profilaktycznych na konkretne zadania i ćwiczenia oraz sposoby interwencji w sytuacjach trudnych. Szkolenie ma zadanie przygotowanie wychowawców do spełnienia zobowiązań prawnych dotyczących profilaktyki, a zapisanych w Ustawie Oświatowej.